Wrocław w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich

Wrocław jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Członkostwo stanowi potwierdzenie efektywności działań prowadzonych na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, ale także stwarzania odpowiednich warunków do dbania o zdrowie własne i innych. Koordynatorem lokalnym programu we Wrocławiu jest Bożena Lewicka z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

Przystąpiliśmy do programu Zdrowych Miast w 1993 roku. Członkostwo pozwala nam na ciągłą wymianę dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Corocznie organizujemy konferencję, podczas której prezentowane są działania i programy zdrowotne wpływające na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej oraz poruszane są  różnorodne zagadnienia, przede wszystkim: wczesne wykrywanie chorób, wsparcie osób potrzebujących, ochrona środowiska. Wymieniamy się doświadczeniem i wspólnie prowadzimy kampanie prozdrowotne i profilaktyczne - podkreśla Bożena Lewicka z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Historia Zdrowych Miast

Program Zdrowych Miast został wdrożony w 1988 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii „Zdrowie dla wszystkich” poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.

Na początku lat 90. powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Sieć następnie przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993 r. w Łodzi, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia. Wrocław działa czynnie w stowarzyszeniu od 22 lat.

Założenia

Za najważniejsze cele dla Zdrowych Miast uznano profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, wczesne wykrywanie chorób nowotworowych (raka: piersi, szyjki macicy, płuc, stercza, jelita grubego, skóry), walkę i zapobieganie uzależnieniom (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki), problemy osób niepełnosprawnych, a także ochronę środowiska. Mimo postawionych przez Stowarzyszenie priorytetów, każde miasto i każda gmina posiada swoje wytyczone do realizacji zadania w zależności od sytuacji zdrowotnej i środowiskowej, często uwarunkowanej położeniem geograficznym, rodzajem przemysłu, potrzebami społecznymi.

Według WHO „zdrowe miasto” oznacza proces, a nie jego wynik. „Zdrowe miasto” to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu i dąży do poprawy aktualnej sytuacji. Każde miasto może uzyskać status „zdrowego”, jeżeli ukierunkuje działania na poprawę zdrowia swoich mieszkańców. Miasto Wrocław oczywiście posiada taki status.

Członkostwo

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich skupia 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln mieszkańców. W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła oficjalnym certyfikatem, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane  narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie przez WHO. 

Każdego roku w kolejnych miastach członkowskich Stowarzyszenia organizowane są konferencje Zdrowych Miast Polskich, podczas których poruszane zostają problemy zawarte w Programie Zdrowe Miasta. Stowarzyszenie organizuje również regularne szkolenia dla koordynatorów lokalnych, oparte na kursach przeprowadzonych przez WHO na temat wdrażania i funkcjonowania projektu. Odbywają się spotkania problemowe dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Przeprowadzono także szkolenia dla położnych oraz lekarzy z zakresu profilaktyki najczęściej występujących chorób. Od 1994 r. organizowane są dla miast członkowskich konkursy/granty na najciekawsze i najbardziej efektywne programy, m.in. w dziedzinie  profilaktyki nowotworowej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, pomocy osobom niepełnosprawnym, ochronie środowiska i innym. Zwycięzcy konkursów otrzymują środki pieniężne na wsparcie wyróżnionych programów.

Zdrowe Miasta bardzo aktywnie uczestniczą we wspólnych imprezach prozdrowotnych i proekologicznych.

Więcej informacji:

Bożena Lewicka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50 032 Wrocław
tel. 071 777 79 61

Tagi: